knopknop
knopknop

 

 

 

 

Klachten afhandeling

Burggraaf Consultancy staat voor een hoge kwaliteit dienstverlening. Wij doen ons uiterste best om aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Toch kan er een keer iets mis gaan. Wij stellen het op prijs als u dat met ons bespreekt. Mocht u niet tevreden zijn over dat gesprek, dan kunt u via deze klachtenprocedure een officiële klacht indienen.

Doel:
Het uniform en transparant afhandelen van klachten van opdrachtgevers op een zodanige wijze dat de opdrachtgever tevreden is over de geboden oplossing. Anderzijds geeft het Burggraaf Consultancy inzicht in de klachten die mogelijk leven, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de dienstverlening te verbeteren.

Definitie:
Een klacht is een uiting van ontevredenheid of een bezwaar aangaande de dienstverlening van Burggraaf Consultancy.

Projectevaluatie:
Tijdens de uitvoering van onze dienstverlening zijn er tussentijdse evaluatiemomenten om te bepalen of onze dienstverlening naar wens van de opdrachtgever is. Aan het eind van ieder project wordt een eindevaluatie gehouden. Naast deze informele evaluatie bestaat dit Protocol Klachtenafhandeling.

Klachten:
Iedere klacht is welkom en stellen wij op prijs. Als opdrachtgever stelt u ons in staat onze dienstverlening en onze samenwerking met u te verbeteren. Schroom niet om bij klachten of een ontevreden gevoel contact op te nemen ons. Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst van deze  procedure, dan kunt u beroep aantekenen bij een onafhankelijk rechtspersoon. 

Indienen:

  • Wij stellen het op prijs als u uw klacht schriftelijk indient via administratie@burggraafconsultancy.nl
  •  Vermeld bij het indienen: naam, adres en telefoonnummer en een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht. 
  • U krijgt vervolgens binnen twee werkdagen bevestiging van ontvangst. 
  • Vervolgens wordt er telefonisch contact met u ogenomen om uw klacht te bespreken. 
  • Het streven is uw klacht binnen twee weken af te handelen en u een passende oplossing te bieden. De uiterlijke termijn voor de klachtafhandeling bedraagt zes weken. 

Klachtevaluatie:
Jaarlijks evalueert Burggraaf Consultancy de binnengekomen klachten naar soort klacht en soort oplossing. Op basis van deze jaarlijkse evaluatie worden waar nodig verbeterplannen opgesteld om de interne processen te verbeteren. Mocht een klacht aanleiding geven tot direct ingrijpen in de interne processen, dan zullen wij dat uiteraard doen.